Zamknij

Zapytanie ofertowe [wyposażenie pracowni komputerowej]

Minoga, 22.06.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskanie Niepodległości Polski w Minodze poszukuje firmy na dostarczenie pomocy dydaktycznych.

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Dane szkoły/placówki*: – Szkoła Podstawowa w Minodze Minoga 12, 32-043 Skała
Nazwa pomieszczenia: sala lekcyjna, pracownia komputerowa
L.p.Nazwa wyposażeniaIlość
1.Krzesła uczniowskie15 szt./4
2.Stoliki uczniowskie5 szt./3 osobowe/4
3.Laptop z procesorem i5, min. 15 cali, pamięć RAM min. 16 GB , dysk SSD min. 265 GB,2 szt.
4.Tusze WorkForce Pro WF-4745-tusz czarny i kolorowy2×2 szt

Oferty należy składać do 29.06.2022 r. na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły: Minoga 12, 32-043 Skała

Termin realizacji: 30.07.2022 r.

Agata Stopiak

Spacer ulicami Krakowa

W czwartek 2 czerwca 2022 roku dla uczniów z Ukrainy odbyła się bezpłatna wycieczka do Krakowa. Uczestniczyło w niej 7 uczniów (6 osób z naszej szkoły oraz 1 ze SP nr 2 w Skale). Organizatorem tej imprezy było biuro turystyczne Mediusz z Krakowa, które zaproponowało nam spacer Drogą Królewską od Barbakanu do Wawelu w towarzystwie rosyjskojęzycznego przewodnika.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy na Placu Matejki, następnie minęliśmy Barbakan i skierowaliśmy się w kierunku ulicy Floriańskiej, którą prowadził trakt średniowiecznego miasta. Zajrzeliśmy do Jamy Michalika, niezwykłej kawiarni nawiązującej do przełomu XIX i XX w.  Potem ruszyliśmy w kierunku Kościoła Mariackiego, udało nam się wysłuchać hejnału z wieży Mariackiej. Przewodnik zaprowadził nas również do Sukiennic, w których można było zakupić drobne upominki. Kolejnym punktem był Uniwersytet,  zobaczyliśmy najstarszą krakowską uczelnię, w której kształcili się żacy. Ulicą Franciszkańską udaliśmy się pod Okno Papieskie, a dalej ulicą Grodzką na Wawel. Gdy dotarliśmy na miejsce, mogliśmy podziwiać piękną siedzibę królewską. Z dziedzińca ruszyliśmy do Katedry, a następnie obejrzeliśmy Dzwon Zygmunta. Ostatnim punktem była Smocza Jama.  Około godziny 14.00 zmęczeni, ale z bagażem niezapomnianych wrażeń, udaliśmy  się w drogę powrotną.

Zapytanie cenowe [wymiana oświetlenia]

Minoga, 06.06.2022 r

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130,000 zł , podstawa prawna: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.  z 2018 r,poz. 1986 z późniejszymi zamianami) na wymianę starych lamp na nowe oświetlenie LED.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała tel. (12) 3899009 e-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia: wymiana starych lamp oświetlenia ogólnego na nowe oprawy LED  w Szkole Podstawowej  w Minodze ,Minoga 12 w części pomieszczeń w budynku szkoły.

Opis zadania do wykonania.

 • demontaż i utylizację starych opraw,
 • dostarczenie i montaż nowych lamp,
 • naprawa/malowanie ubytków po starych oprawach,
 • pomiar natężenia oświetlenia  sali w wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej,
 • protokół powykonawczy.

Planowana jest wymiana 83 szt. lamp na oświetlenie LED.  Interesują nas trwałe i niezawodne oprawy przysufitowe z plastikowymi lub metalowymi kloszami (nie szklane), bezpieczne i zalecane do montowania w placówkach oświatowych. Źródło światła  może być wymienne lub nie, jeśli wymienne to takie, które maja solidne mocowanie klosza  niełamiące się przy jego zdejmowaniu. Lampy muszą dawać odpowiednią ilość światła wymagana w salach lekcyjnych .

Klasy maja wymiary:

Sala 1-9,50 m x 5,50 m, Sala 2-6,50m x 5,00m, Sala 3-6,50 m x 5,50 m, Sala 4-9,50m x 5,50 m, 5-6,50m x 5,50 m, Sala 6-6,50m x 5,50 m, Sala 7-9,50 m x 5,50 m, gabinet dyrektora-3,20 m x 5,50 m, sala „0”-12 m x 5,50 m, jadalnia 12 m x 5,50 m, pokój nauczycielski 3,20 m x 5,50 m.

Warunki udziału w postępowaniu : o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 • posiadają doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sposób i termin składania ofert:

 • oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: szkolaminoga @poczta.onet.pl  w terminie do 01.07.2022 r do godz. 11:00;
 • oferty w języku polskim należy złożyć na formularzu cenowym zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;
 • oferty powinny zawierać wszystkie wymagane treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki;
 • cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawianymi przez Zamawiającego.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy, które należy załączyć do oferty:

 • formularz cenowy,
 • kosztorys ofertowy,
 • specyfikację techniczną proponowanych opraw ze zdjęciami /rysunkiem,
 • oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.

Kryteria oceny ofert: cena oraz spełnienie w/w wymagań Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 12.08.2022 r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Agat Stopiak  12-3899009

Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Szczepienia [informacje również po ukraińsku]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w związku z rosnącą liczbą dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy do placówek oświatowych udostępnił materiały edukacyjne dot. szczepień ochronnych w języku polskim oraz ukraińskim:

Wycieczka do miejsca pamięci – Auschwitz-Birkenau

We wtorek 7 czerwca 2022 r. ósmoklasiści oraz uczniowie klas siódmych wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do Oświęcimia. Celem wyprawy był Auschwitz-Birkenau – były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady.

Pod opieką przewodnika rozpoczęło się zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie zwiedzili najważniejsze obiekty poobozowe. Była to prawdziwa lekcja historii o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.