Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-046 Minoga.
 2. Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-046 Minoga, wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Daniela Lampart, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@progress-iodo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. ochrony żywotnych interesów pracowników i Klientów, w szczególności ich zdrowia i życia;
  1. ochrony mienia pracowników.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  1. Pracownicy  – tylko w zakresie niezbędnym do skutecznej realizacji zadań wymienionych wyżej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający trzech miesięcy od dnia zapisu nagrania przez monitoring wizyjny – po tym okresie zostaną trwale usunięte.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  1. prawo do przenoszenia danych
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czytaj także: Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych