Zamknij

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości w Minodze, Minoga 12, 32-046 Minoga.

2) Szkoła Podstawowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pchochol@pc-consulting.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Konsultacje z inspektorem ochrony danych osobowych odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 13.30 – 14.00

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań wynikających z statutu Szkoły Podstawowej w Minodze zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej w Minodze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Szkole Podstawowej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły Podstawowej w Minodze
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły Podstawowej w Minodze usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.