Zamknij

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Minodze

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Minodze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia opublikowane przed 23.09.2020 r. nie posiadają opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych oraz audiodeskrypcji,
 • brak informacji o otwarciu nowego okna w przeglądarce,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, ODT, JPEG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • brak informacji o wielkości pobieranego pliku,
 • mapa strony nie jest dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Stopiak.
 • E-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 389 90 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Minodze
 • Adres: Minoga 12, 32-043 Skała
 • E-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 389 90 09

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Obok wejścia głównego do budynku znajduje się podjazd dla wózków. 

Toaleta dla dziecka z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie budynku.