Zamknij

Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych

Skała, dnia 23.12.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Zwraca się niniejszym zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych.
2.Szczegółowy wykaz ilości i częstotliwości wywozu odpadów  przedstawiają poniższe tabele:
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych:

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych:

Lp.Miejsce odbioruIlość pojemników (szt.) Pojemność  pojemnika (m3)Częstotliwość
1.SP Minoga1 sztuka11001 raz w miesiącu

3. Informacje uzupełniające: wykonawca dostarczy zamawiającemu: odpowiedniego koloru worki.
4. W okresie wakacji letnich: lipiec, sierpień oraz ferii zimowych nastąpi zmiana ilości i częstotliwości wywozu nieczystości stałych i selektywnych – na zgłoszenie telefoniczne.

II. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wywóz odpadów od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

 III. Sposób przygotowania i złożenia oferty

  1. Ofertę należy sporządzić na druku własnym.
  2. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1m3 odpadów niesegregowanych i cenę za odbiór do 8 worków na m-c odpadów segregowanych  Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena ma być wyrażona w PLN brutto z uwzględnieniem należytego podatku VAT i taką zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.
  3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy.
  4. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert nie podlega negocjacjom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptację umowy przez wykonawcę.
  5. Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2022 r. godz.10.00 za pośrednictwem: poczty, e-maila: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub osobiście w sekretariacie Szkoły w godzinach 8.00-14.00.
  6. Rozpatrywanie ofert  nastąpi w siedzibie zamawiającego 29.12.2022  r. o godz. 11.30
  7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV.  Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena oferty brutto z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego – znaczenie 100%.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów: telefonicznie bądź e-mailem.

VI. Warunki płatności: płatność przelewem w  terminem płatności 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Faktura VAT  powinna być wystawiona na:

Nabywca:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
NIP 677-10-24-094

Odbiorca:
 Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12, 32-043 Skała

VII. Dodatkowe informacje:
osobą upoważnioną do kontaktu jest dyrektor szkoły. Tel.: 12/3899009