Zamknij

Zapytanie ofertowe [laptopy]

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskanie Niepodległości Polski w Minodze poszukuje firmy na dostarczenie pomocy dydaktycznych.

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Dane szkoły/placówki*: –  Szkoła Podstawowa w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała
Nazwa pomieszczenia: pracownia komputerowa
L.p.Nazwa wyposażeniaIlość
1.Laptop procesor i5, min. 15 cali, RAM min. 16 GB , dysk SSD min. 265 GB,4 szt.

Oferty należy składać do 21.04.2023 r. na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły: Minoga 12, 32-043 Skała.

Termin realizacji: 31.05.2023 r.

Agata Stopiak

Wicemistrzynie Polski w Cheerleadingu z naszej szkoły!

W środę 22.03.2023 w Raszynie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym PZSC. Już w pierwszym dniu zmagań na podium stanęły m.in. dziewczyny z Drużyny ATIGA ROCK prowadzonej przez Akademię Tańca i Gimnastyki ATIGA, do której należą dwie uczennice naszej szkoły: Justyna Kaczmarzyk i Martyna Skrzypiec. Dziewczyny walczyły w kategorii POM & DRILL – POM DANCE ELITE DRUŻYNA – JUNIOR MŁODSZY.

To był dla nich długi i intensywny dzień – dziewczynki wyruszyły wczoraj z domu po siódmej rano, by na miejsce zmagań (Raszyn pod Warszawą) dotrzeć koło południa i przed 16 wystąpić w eliminacjach. Konkurencja była bardzo silna – w ich kategorii wystąpiło 10 zespołów z całej Polski. Dziewczyny zatańczyły rewelacyjnie i wraz z pięcioma innymi drużynami zakwalifikowały się do finału! Zmagania finałowe miały miejsce ok. 19., zatem zmęczenie było już ogromne, ale nasze zawodniczki dzielnie się mu nie dały i zatańczyły jeszcze lepiej niż w eliminacjach, zdobywając tytuł Wicemistrzyń Polski w kategorii POM & DRILL – POM DANCE ELITE DRUŻYNA – JUNIOR MŁODSZY!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z finałowego występu oraz kilku zdjęć. Mamy nadzieję, że kiedyś będzie okazja zobaczyć dziewczyny na żywo w całej choreografii. Kto wie, może uda się je namówić na występ z całym zespołem w naszej szkole? Zachęcamy do śledzenia ich poczynań!

Gratulujemy dziewczynom ogromnego sukcesu. Gratulacje i podziękowania należą się również trenerkom – za trud, cierpliwość i wiedzę, którą przekazują podopiecznym. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy – będziemy Wam mocno kibicować.

Możecie również na żywo pogratulować Justynie i Martynie, gdy spotkacie je na szkolnym korytarzu, zapytać o wrażenie z mistrzostw i zaprosić wraz z całą drużyna do występu w naszej szkole. Może uda się je namówić i zatańczą dla nas w Minodze?

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy [konkurs]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu IV edycji Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych.

Uczestnicy konkursu: dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska naturalnego w gospodarstwie rolnym. W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych:

 • zatrucie
 • środowisko
 • niebezpieczeństwo
 • natura
 • karencja
 • toksyczny
 • ochrony
 • szkodliwe

Komplet zgłoszeniowy (rymowankę oraz wypełniony formularz) należy przesłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie: ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków w terminie do 20 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych

Skała, dnia 23.12.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Zwraca się niniejszym zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych.
2.Szczegółowy wykaz ilości i częstotliwości wywozu odpadów  przedstawiają poniższe tabele:
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych:

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych:

Lp.Miejsce odbioruIlość pojemników (szt.) Pojemność  pojemnika (m3)Częstotliwość
1.SP Minoga1 sztuka11001 raz w miesiącu

3. Informacje uzupełniające: wykonawca dostarczy zamawiającemu: odpowiedniego koloru worki.
4. W okresie wakacji letnich: lipiec, sierpień oraz ferii zimowych nastąpi zmiana ilości i częstotliwości wywozu nieczystości stałych i selektywnych – na zgłoszenie telefoniczne.

II. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wywóz odpadów od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

 III. Sposób przygotowania i złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na druku własnym.
 2. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1m3 odpadów niesegregowanych i cenę za odbiór do 8 worków na m-c odpadów segregowanych  Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena ma być wyrażona w PLN brutto z uwzględnieniem należytego podatku VAT i taką zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.
 3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy.
 4. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert nie podlega negocjacjom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptację umowy przez wykonawcę.
 5. Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2022 r. godz.10.00 za pośrednictwem: poczty, e-maila: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub osobiście w sekretariacie Szkoły w godzinach 8.00-14.00.
 6. Rozpatrywanie ofert  nastąpi w siedzibie zamawiającego 29.12.2022  r. o godz. 11.30
 7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV.  Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena oferty brutto z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego – znaczenie 100%.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów: telefonicznie bądź e-mailem.

VI. Warunki płatności: płatność przelewem w  terminem płatności 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Faktura VAT  powinna być wystawiona na:

Nabywca:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
NIP 677-10-24-094

Odbiorca:
 Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12, 32-043 Skała

VII. Dodatkowe informacje:
osobą upoważnioną do kontaktu jest dyrektor szkoły. Tel.: 12/3899009