Zamknij

Kolędowanie dla Damianka

Meldujemy przystąpienie do akcji #kolędowaniedlaDamianka.

Za nominację dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale. Nominujemy:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Minoga,
 • KGW Zamłynianki,
 • KGW Poręba Laskowska.

Drodzy nominowani, Waszym zadaniem jest zaśpiewanie kolędy lub świątecznej piosenki, nominowanie kolejne 3-4 osoby, rodziny, grupy lub firmy do wspólnej świątecznej akcji i wpłata co najmniej 20 zł na konto Damianka. Czas na wykonanie zadania to 5 dni.

Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM/TEAMS

 1. Nauczyciel wychowawca informuje z wyprzedzeniem rodziców/opiekunów o zebraniu online poprzez e-mail, e-dziennik.
 2. Nauczyciel rozpoczyna zebranie, wysyłając link na adres rodzica/opiekuna.
 3. Nauczyciel jest administratorem i prowadzącym zebranie online poprzez aplikację ZOOM/TEAMS.
 4. Rodzic/opiekun nie udostępnia linku osobom trzecim.
 5. W zebraniu bierze udział osoba zaproszona.
 6. Przed zebraniem rodzic/opiekun wyłącza wszelkie urządzenia mogące zakłócać przebieg spotkania (Radio, telefon, telewizor itp.).
 7. W zebraniu bierze udział rodzic/opiekun, wyklucza się ze spotkania online ucznia, rodzeństwo i osoby trzecie.
 8. Ustalenie zasad przebiegu spotkania – przedstawienie spraw różnych przez wychowawcę, pytania rodziców.
 9. Zebrania nie można nagrywać, fotografować i udostępniać osobom trzecim.
 10. W przypadku złamania zasad, nauczyciel natychmiast przerywa spotkanie.

Zapytanie ofertowe [prace brukarskie]

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Informacje o zamawiającym:

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała

2. Tryb udzielania zamówienia:

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r, poz.2164 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym w art.4 pkt 8 w/w ustawy.

Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia  bez podania przyczyny.

3. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „zdjęcie kostki brukowej z powierzchni o wymiarach 1,50 m x 4,20 m, obniżenie w/w powierzchni, powiększenie otworu okiennego i ponowne ułożenie kostki”.

3.1 Na przedmiot zamówienia składa się:

 • Prace związane z usunięciem  kostki, obniżeniem poziomu pod założenie ponowne tej samej kostki brukowej,
 • Powiększenie otworu okiennego o wymiarach 150 cmx 190 cm do wymiaru 150 x 230 cm.
 • Ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami.
 • Uprzątnięcie placu budowy.

3.2 Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:

 • Konsultacji i uwzględnienia uwag zamawiającego.
 • Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla prac budowlanych.
 • Gwarancja 24 miesiące.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest:

 • wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych.

5. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji: 25.11.2020 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy prac budowlanych realizowanych przy siedzibie Zamawiającego.

7. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała lub osobiście w sekretariacie szkoły.

8. Termin składania ofert:

03.11.2020 r do godziny 13.00
Tel. kontaktowy: 12 3899009