Zamknij
Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

W poniedziałek 19 października 2020 r w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Dzieci przygotowały się do tego wydarzenia pod opieką wychowawczyń Joanny Cyganek i Ewy Luty. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, w obecności pani dyrektor Agaty Stopiak i burmistrza Miasta i Gminy Skała Krzysztofa Wójtowicza. Obecni byli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała podniosły, a zarazem radosny charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, z biretami na głowach niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowania na ucznia. Najpierw jednak musieli zdać egzamin. Zaprezentowali program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki i taniec oraz wykazali się wiedzą, jaką zdobyli w szkole.

Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar szkoły, po którym pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia, przyjmując oficjalnie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. Po pasowaniu uczniowie przyjęli życzenia od pani dyrektor Agaty Stopiak i pana burmistrza Krzysztofa Wójtowicza. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy i upominki.

Życzymy pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką i radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

mgr Ewa Luty

Zapytanie ofertowe [prace brukarskie]

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Informacje o zamawiającym:

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała

2. Tryb udzielania zamówienia:

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r, poz.2164 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym w art.4 pkt 8 w/w ustawy.

Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia  bez podania przyczyny.

3. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „zdjęcie kostki brukowej z powierzchni o wymiarach 1,50 m x 4,20 m, obniżenie w/w powierzchni, powiększenie otworu okiennego i ponowne ułożenie kostki”.

3.1 Na przedmiot zamówienia składa się:

  • Prace związane z usunięciem  kostki, obniżeniem poziomu pod założenie ponowne tej samej kostki brukowej,
  • Powiększenie otworu okiennego o wymiarach 150 cmx 190 cm do wymiaru 150 x 230 cm.
  • Ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami.
  • Uprzątnięcie placu budowy.

3.2 Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:

  • Konsultacji i uwzględnienia uwag zamawiającego.
  • Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla prac budowlanych.
  • Gwarancja 24 miesiące.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest:

  • wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych.

5. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji: 25.11.2020 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy prac budowlanych realizowanych przy siedzibie Zamawiającego.

7. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała lub osobiście w sekretariacie szkoły.

8. Termin składania ofert:

03.11.2020 r do godziny 13.00
Tel. kontaktowy: 12 3899009