Zamknij

Zapytanie ofertowe [pomoce dydaktyczne]

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Aktywna Tablica” .
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Pobierz
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówionego sprzętu i wyposażenia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:                   Cena                   – 100 %
  Sposób obliczania = (cena oferowana/najniższa cena z wszytkach ofert) x 100
 2. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę przygotowuje się uwzględniając pomoce dydaktyczne wskazane w  załączniku nr 1. Ofertę wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, profil zaufany, lub podpis osobisty).  Oferta powinna być zapisana w standardzie .pdf.  np. <nazwa wykonawcy>.pdf z tym, że  wypełniony załącznik  nr 1 może być w formacie xls lub xlsx. Np. np. <nazwa wykonawcy>.xls  Oferta może być sporządzona jako szyfrowany plik.  W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  bezpośrednio po upływie terminu składania ofert i  najpóźniej do godz. 14:00 (tego dnia)  przesyłać e-mail z hasłem do otwarcia oferty.
  2. Ceny podane w ofercie muszą być cenami łącznie z podatkiem VAT.
  3. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę.
  4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl w terminie do dnia 07.10.2022r. do godz. 14.00.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skała – Urząd Miasta i Gminy Skała ma swoją siedzibę pod adresem 32-043 Skała, Rynek 29, Szkoła Podstawowa Im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze; 32-043 Skała;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: pawelchocholgmail@com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.