Zamknij

Zapytanie ofertowe [prace brukarskie]

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Informacje o zamawiającym:

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała

2. Tryb udzielania zamówienia:

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r, poz.2164 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym w art.4 pkt 8 w/w ustawy.

Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia  bez podania przyczyny.

3. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „zdjęcie kostki brukowej z powierzchni o wymiarach 1,50 m x 4,20 m, obniżenie w/w powierzchni, powiększenie otworu okiennego i ponowne ułożenie kostki”.

3.1 Na przedmiot zamówienia składa się:

  • Prace związane z usunięciem  kostki, obniżeniem poziomu pod założenie ponowne tej samej kostki brukowej,
  • Powiększenie otworu okiennego o wymiarach 150 cmx 190 cm do wymiaru 150 x 230 cm.
  • Ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami.
  • Uprzątnięcie placu budowy.

3.2 Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:

  • Konsultacji i uwzględnienia uwag zamawiającego.
  • Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla prac budowlanych.
  • Gwarancja 24 miesiące.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest:

  • wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych.

5. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji: 25.11.2020 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy prac budowlanych realizowanych przy siedzibie Zamawiającego.

7. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała lub osobiście w sekretariacie szkoły.

8. Termin składania ofert:

03.11.2020 r do godziny 13.00
Tel. kontaktowy: 12 3899009